Một số tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng

 Có ba tiêu chí chí cơ bản để đánh giá rủi ro tín dụng:

Tỷ lệ nợ quá hạn

                         

Theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN, nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/ hoặc lãi đã quá hạn.

Hiểu một cách cụ thể hơn, nợ quá hạn là những khoản tín dụng không hoàn trả đúng hạn, không được phép và không đủ điều kiện để được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Các khoản nợ quá hạn trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam được phân loại theo thời gian và được phân chia theo thời hạn thành 05 nhóm :

        – Nợ quá hạn dưới 10 ngày – Nợ đủ tiêu chuẩn.

– Nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày – Nợ cần chú ý.

        – Nợ quá hạn từ 91 đến 180 ngày – Nợ dưới tiêu chuẩn.

        – Nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày – Nợ nghi ngờ.

        – Nợ quá hạn trên 360 ngày – Nợ có khả năng mất vốn.

        Do việc phân loại chất lượng tín dụng được tính theo thời gian như vậy, nên những khoản tín dụng ở Việt Nam tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Một số tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng

Một số tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm bài trên phần mềm SPSS, Eview? Bạn cần đến dịch vụ xử lý số liệu spss để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?

Khi gặp khó khăn về vấn đề phân tích kinh tế lượng hay gặp vấn đề về chạy SPSS,Eview hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

Các bài có thể xem thêm:

Mục tiêu của chính sách tiền tệ

lạm phát tiền tệ

đặc điểm của nhu cầu

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ:

Theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 của Ngân hàng Nhà nước thì nợ xấu là nợ thuộc nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. Cụ thể như sau:

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:

– Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm 2.

– Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng;

– Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 3.

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:

– Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai;

– Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 4.

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:

– Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn;

– Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý;

– Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5.

        Trên thực tế nợ xấu là những khoản nợ có các đặc trưng sau đây:

        – Khách hàng đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng khi các cam kết nợ này đã hết hạn.

        – Tình hình tài chính của khách hàng đang và có chiều hướng xấu dẫn đến nhiều khả năng ngân hàng không thu hồi được cả vốn lẫn lãi.

        – Tài sản đảm bảo (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) được đánh giá là giá trị phát mãi không đủ trang trãi nợ gốc và lãi.

        – Thông thường về thời gian là các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày trở lên.

        Tỷ nợ xấu trên tổng dư nợ càng cao thì mức độ rủi ro càng cao.

Hệ số rủi ro tín dụng.

        Công thức tính như sau:

                    Hệ số rủi ro tín dụng (%) =

Hệ số này phản ánh tỷ trọng của các khoản mục tín dụng trong tài sản có, khoản mục tín dụng trong tổng tài sản càng lớn thì lợi nhuận sẽ càng lớn nhưng đồng thời rủi ro tín dụng cũng sẽ cao vì hoạt động tín dụng thường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thông thường, tổng dư nợ cho vay của ngân hàng được phân thành 03 nhóm:

        – Nhóm dư nợ của các khoản tín dụng có chất lượng xấu: là những khoản cho vay có mức độ rủi ro lớn nhưng có thể mang lại thu nhập cao cho ngân hàng. Đây là khoản tín dụng chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng.

        – Nhóm dư nợ của các khoản tín dụng có chất lượng tốt: là những khoản cho vay có mức độ rủi ro thấp nhưng có thể mang lại thu nhập không cao cho ngân hàng. Đây là khoản tín dụng cũng chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng.

        – Nhóm dư nợ của các khoản tín dụng có chất lượng trung bình: là những khoản cho vay có mức độ rủi ro có thể chấp nhận được và thu nhập mang lại cho NH là vừa phải. Đây là khoản tín dụng chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng dư nợ cho vay của NH.

Một số tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng
3 (60%) 2 votes