Quản trị rủi ro tài chính tại các công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Nam

1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tài chính, góp phần lành mạnh hóa tình hình tài chính, giảm thiểu tác động tiêu cực, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các CTCP XDNY ở Việt Nam.

Để đạt được mục đích trên, các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể của đề tài là:

Thứ nhất, hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp, nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế trong quản trị rủi ro tài chính và các bài học cho Việt nam;

Thứ hai, làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tài chính tại trong các CTCP XDNY, từ đó rút ra những kết quả đạt được và những điểm còn hạn chế tồn tại trong quản trị rủi ro; nguyên nhân của nó để có biện pháp khắc phục;

Thứ ba, đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tài chính cho các CTCP XDNY ở Việt Nam.

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm bài trên phần mềm SPSS, Eview? Bạn cần đến dịch vụ ho tro spss để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?

Khi gặp khó khăn về vấn đề phân tích kinh tế lượng hay gặp vấn đề về chạy SPSS,Eview hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Là rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính của các CTCP XDNY ở Việt Nam.

Luận án khác: Phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai
– Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Về không gian: Đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng rủi ro tài chính của các CTCP XDNY ở Việt Nam. Tác giả nghiên cứu chủ yếu trong phạm vi mẫu chọn là 47 công ty xây dựng tiêu biểu niêm yết ở Việt Nam.

Tác giả lựa chọn các CTCP XDNY bởi đây là những doanh nghiệp có quy mô lớn, có hệ thống quản trị tương đối bài bản, tính minh bạch thông tin tốt, ngoài ra các CTCP XDNY còn tuần thủ các quy định chặt chẽ về công bố thông tin là cơ sở giúp thu thập, đánh giá đầy đủ về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Trong số các CTCP XDNY để đảm bảo tính đồng nhất trong chuỗi số liệu so sánh, đánh giá tác giả lựa chọn những CTCP niêm yết từ trước năm 2009, qua đó lựa chọn được 47 công ty đưa vào mẫu nghiên cứu.

Về thời gian: Giai đoạn nghiên cứu các CTCP XDNY là từ năm 2009- 2015.

3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Tác giả sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu truyền thống như: phân tích thống kê, so sánh, tổng hợp, phương pháp phân tích SWOT, … trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để xem xét đánh giá, giải quyết các vấn đề đặt ra trong đề tài nghiên cứu.

Các số liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp được thu thập từ Sở giao dịch chứng khoán, được tác giả tổng hợp, thống kê sử dụng ứng dụng phần mềm EXCEL.

Luận án khác: Nghiên cứu lựa chọn hợp lý các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc và áp dụng cho tuyến đường sắt Hà Nội – Vinh
Tác giả sử dụng phương pháp điều tra khảo sát, lập bảng hỏi, tổng hợp khảo sát gửi tới các công ty thuộc mẫu nghiên cứu về tình hình quản trị rủi ro tài chính của công ty.

Các số liệu trung bình nhóm, trung bình ngành được tổng hợp dựa trên số liệu tài chính của 47 công ty trong mẫu chọn trên cơ sở các tiêu chí chia nhóm cụ thể.

4. Những đóng góp mới của đề tài

– Luận án hệ thống hóa, làm rõ thêm những vấn đề lý luận về rủi ro tài chính, quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp.

– Luận án nghiên cứu các bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tài chính từ các doanh nghiệp xây dựng, các hãng tư vấn nước ngoài qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác quản trị rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam.

– Luận án đi sâu đánh giá thực trạng rủi ro tài chính, quản trị rủi ro tài chính tại các CTCP XDNY trong mẫu nghiên cứu. Các đánh giá dựa trên các khía cạnh: nhận diện rủi ro, đo lường và đánh giá rủi ro, xử lý rủi ro tài chính ở các doanh nghiệp. Luận án đưa ra những kết quả trong công tác quản trị rủi ro tài chính của các CTCP XDNY trong mẫu nghiên cứu đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế, tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tài chính trong các công ty này.

Luận án khác: Đông y chẩn đoán và luận trị
– Trên cơ sở định hướng phát triển ngành xây dựng ở Việt Nam, đặt trong bối cảnh kinh tế – xã hội trong thời gian tới luận án đề suất một số nhóm giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tài chính tại các CTCP XDNY ở Việt Nam

5. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tài chính tại các CTCP XDNY ở Việt Nam

Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tài chính tại các CTCP XDNY ở Việt Nam

Xem thêm:

Quản trị rủi ro tài chính tại các công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Nam
Rate this post