Đề cương luận văn Marketing – Mix về công ty Kinh Đô

Rate this post

Group Làm thuê luận văn xin chia sẻ đề cương luận văn thạc sĩ: ” Đẩy mạnh hoạt động Marketing – Mix tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc”

Đề cương luận văn Marketing – Mix về công ty Kinh Đô

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Lý thuyết chung về hoạt động Marketing mix đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo 4

1.1. Tổng quan về Marketing 4

1.1.1. Khái niệm và bản chất của Marketing 4

1.1.2. Bản chất của Marketing 5

1.1.2.1. Marketing có phạm vi hoạt động rất rộng 6

1.1.2.2. Marketing chỉ cung cấp cái mà thị trường cần chứ không cung cấp cái mà doanh nghiệp sẵn có 6

1.1.2.3. Marketing theo đuổi lợi nhuận tối ưu 7

1.1.2.4. Marketing là một quá trình liên tục 7

1.1.2.5. Marketing không bỏ qua khâu tiêu thụ 8

1.1.3. Triết lý và chức năng của Marketing 8

1.1.3.1. Triết lý về Marketing 8

1.1.3.2. Chức năng của Marketing 9

1.1.4. Lý thuyết về Marketing mix 10

1.1.4.1. Khái niệm về Marketing mix 10

1.1.4.2. Các quyết định trong marketing mix 11

1.2. Đặc điểm lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bánh kẹo 28

1.2.1. Tình hình và triển vọng phát triển ngành bánh kẹo 28

1.2.2. Các Yếu tố tác động đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo 30

1.2.2.1. Vốn 30

1.2.2.2. Công nghệ 30

1.2.2.3. Nhân sự 31

1.2.2.4. Trình độ quản lý 31

1.2.3. Các yếu tố môi trường kinh doanh 32

1.2.3.1. Chính trị, luật pháp 32

1.2.3.2. Thuế 32

1.2.3.3. Giá nguyên vật liệu 32

1.2.3.4. Cạnh tranh 33

1.2.3.5. Khách hàng 34

1.2.4. Vài nét về các công ty bánh kẹo lớn tại Việt Nam 35

1.2.4.1. Hải Hà 35

1.2.4.2. Hữu Nghị 35

1.2.4.3. Kinh Đô miền Bắc 36

1.2.4.4. Bibica 36

1.2.4.5. Orion Việt Nam 37

1.3. Marketing mix cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo 37

1.3.1. Các quyết định về sản phẩm 37

1.3.2. Các quyết định về giá 39

1.3.3. Các quyết định về phân phối 41

1.3.4. Các quyết định về xúc tiến 43

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC – GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 46

2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc 46

2.1.1 Sự hình thành và phát triển 46

2.1.1.1. Tổng quan 46

2.1.1.2. Sự hình thành và phát triển Công ty Kinh Đô Miền Bắc 46

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động của Công ty Kinh Đô Miền Bắc 48

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức 48

2.1.2.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh 49

2.1.3. Các nguồn lực chính của Công ty 49

2.1.3.1. Vốn 49

2.1.3.2. Nhân sự 50

2.1.3.3. Công nghệ 51

2.1.3.4. Văn hóa doanh nghiệp 52

2.1.3.5. Những Kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty trong thời gian qua (giai đoạn 2008 – 2010). 53

2.2. Thực trạng hoạt động Marketing mix của Công ty CP CB TP Kinh Đô miền Bắc. 54

2.2.1. Cơ sở chiến lược marketing của Công ty 55

2.2.2. Tình hình thực hiện các quyết định marketing mix tại Công ty 55

2.2.2.1. Sản phẩm 55

2.2.2.2. Giá 61

2.2.2.3. Phân phối 65

2.2.2.4. Xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 69

2.2.3. Xây dựng và phát triển thương hiệu 75

2.2.3.1. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu 75

2.2.3.2. Truyền thông thương hiệu Error! Bookmark not defined.

2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing mix của Công ty 79

2.3.1. Những kết quả đạt được 79

2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân 81

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẦM KINH ĐÔ MIỀN BẮC TRONG GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 83

3.1. Dự báo xu hướng phát triển của thị trường bánh kẹo tại Việt Nam trong những năm tới 83

3.1.1. Cơ hội 83

3.1.2. Thách thức 85

3.2. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 87

3.2.1 Định hướng chung 87

3.2.2. Định hướng hoạt động marketing 87

3.2.3. Mục tiêu 88

3.3. Một số giải pháp và kiến nghị 90

3.3.1. Chiến lược marketing đối với từng ngành hàng 90

3.3.2. Giải pháp về marketing mix 92

3.3.2.1. Sản phẩm 92

3.3.2.2. Giải pháp về Giá cả 93

3.3.2.3 Giải pháp về Phân phối 93

3.3.2.4 Giải pháp về xúc tiến bán hàng 95

3.3.2.5. Giải pháp về truyền thông thương hiệu 96

3.3.3. Giải pháp phối hợp các nguồn lực 98

3.3.3.1. Vốn 98

3.3.3.2. Công nghệ 98

3.3.3.3. Nhân sự 99

3.3.3.4. Quản lý 100

3.4. Kiến nghị 101

3.4.1. Đối với Nhà nước 101

3.4.2. Đối với các hiệp hội 101

3.4.3. Đối với công ty 102

KẾT LUẬN 104

Xem thêm: