Download luận văn phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng TMCP Tiên Phong

5/5 - (1 vote)
  1. Trích dẫn lời mở đầu hấp dẫn của luận văn báo cáo tài chính

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động ngân hàng là một trong những hoạt động có tính chất quyết định việc phát triển của nền kinh tế. Bởi vì đi cùng với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế thì nhu cầu vốn là vô cùng cần thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế. Thông qua hoạt động cho vay của ngân hàng, các doanh nghiệp có điều kiện để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Điều này cho thấy vai trò của ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế ngày càng trở nên quan trọng.

Hoạt động cho vay là hoạt động đem lại lợi nhuận chủ yếu cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng như giúp ngân hàng tăng trưởng qua các giai đoạn của chu kì kinh tế. Do đó, hoạt động tín dụng ngân hàng là có tính chất quyết định đến toàn bộ hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng. Nhưng rủi ro tiềm tàng luôn đồng hành cùng với những hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và câu hỏi làm thế nào để hạn chế rủi ro mà tăng trưởng được lợi nhuận vẫn luôn thách thức với các NHTM nói chung và NHTM Cổ Phần Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng.

Để hạn chế tối đa cũng như tránh được những rủi ro trong tín dụng thì ngân hàng cần phải thực hiện công tác thẩm định tín dụng đúng đắn và phù hợp. Công tác thẩm định tín dụng làm cho ngân hàng có thể hạn chế được những rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng. Trong khi đó chất lượng công tác thẩm định phụ thuộc rất nhiều vào công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp đối với ngân hàng tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.

Balance sheet of a financial report with spectacles

  1. Ý nghĩa của luận văn báo cáo tài chính Ngân hàng

– Về mặt lý luận: luận văn góp phần làm rõ và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định cho vay của NHTM.

– Về mặt thực tiễn: luận văn đánh giá và phân tích thực trạng công tác phân tích BCTC doanh nghiệp trong thẩm định cho vay của Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng. Nêu ra những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác này tại Chi nhánh thời gian tới. Luận văn cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho Ban Lãnh đạo Chi nhánh và cũng có thể là tham khảo cho các NHTM khác.

  1. Kết cấu luận văn

–       Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích BCTC của doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng

–       Chương 2: Thực trạng công tác phân tích BCTC của doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng.

–       Chương 3: Hoàn thiện công tác phân tích BCTC của doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng.

  1. Kết luận chung của bài luận văn báo cáo

Một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng là việc nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của NHTM. Trước mỗi nhu cầu tín dụng, cán bộ tín dụng phải tiến hành phân tích tài chính khách hàng để có thể xác định thực trạng tài chính, khả năng hoạt động của khách hàng, cũng như dự báo tình hình tài chính trong tương lai của doanh nghiệp, để quyết định việc có hay không cấp tín dụng cho khách hàng.
Từ kết quả phân tích đề tài: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng” , đề tài đã đi sâu và giải quyết được những vấn đề sau:
1) Khái quát được những vấn đề về ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại và phân tích BCTC doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng của ngân hàng thương mại;
2) Nhận định khách quan về hoạt động phân tích BCTC doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà, từ đó rút ra những kết quả đạt được trong thời gian qua như: quá trình phân tích đã đánh giá được tính cân đối tài sản – nguồn vốn, xu hướng biến động của tổng tài sản – nguồn vốn, chất lượng các khoản mục tài sản, nguồn vốn , các chỉ số tài chính chủ yếu… Bên cạnh đó, còn tồn tại một số hạn chế như: số liệu phân tích còn hạn chế, phương pháp phân tích giản đơn,…
3) Kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng gồm: (i) Nâng cao chất lượng nguồn thông tin trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, (ii)  Hoàn thiện phương pháp phân tích BCTC doanh nghiệp, (iii) Bổ sung phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ, (iv) Hoàn thiện các nội dung phân tích BCTC doanh nghiệp.
Trên đây là toàn bộ nội dung nghiên cứu thuộc phạm vi đề tài tốt nghiệp. Tác giả hy vọng rằng kết quả nghiên cứu này sẽ góp phàn vào việc nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng.
Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và sự hiểu biết vì vậy luận văn không tránh được sự thiếu sót. Rất mong được sự góp ý và chỉ bảo của thầy, cô giáo, các bạn học viên để luận văn của tác giả được hoàn thiện hơn.

Xem thêm: