Tìm hiểu khái niệm và vai trò của kế toán trong doanh nghiệp

Tìm hiểu khái niệm và vai trò của kế toán trong doanh nghiệp

1. Khái niệm về kế toán

Kế toán là việc thu thập, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị hiện vật và thời gian lao động. Kế toán làm việc trên toàn bộ thông tin về mọi loại tài sản của doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ việc ra quyết định và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Khái niệm và vai trò kế toán

2. Vai trò của kế toán

– Vai trò của kế toán là một bộ phận cấu thành nên hệ thống công cụ quản lý nền kinh tế quốc dân. Ngày nay người ta xác định kế toán là một mặt của hoạt động kinh tế nói chung và quá trình sản xuất kinh doanh nói riêng trên ý nghĩa kế toán là công cụ thu thập, đo lường xử lý và cung cấp thông tin hữu ích cho việc để ra các quyết định quản lý.

– Kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế tài chính cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

– Với vai trò đó hoạt động của kế toán cần thiết ở tất cả các cơ quan hành chính từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện xã, ở tất cả các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, quy mô.

– Hoạt động của kế toán được điều chỉnh bởi các quy định về pháp lý và các quy định về nghiệp vụ chuyên ngành.

3. Tìm hiểu vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp

Mỗi công ty đều cần có bộ phận kế toán. Bộ phận này góp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Hoạt động kế toán không chỉ có vai trò quan trọng với doanh nghiệp mà còn là công cụ đắc lực để quản lý nền kinh tế của Nhà nước.

Kế toán và tầm quan trọng của kế toán với doanh nghiệp

Kế toán là quá trình thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Qua đó theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp và tổng hợp các kết quả bằng các bản báo cáo kế toán.

Thông qua bộ phận kế toán, các nhà quản lý có thể theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, bao gồm quá trình sản xuất, theo dõi thị trường và kiểm soát nội bộ. Từ đó đưa ra những đánh giá và hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp trong tương lai.

Tại sao công ty cần bộ phận kế toán?

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Thông tin do bộ phận kế toán cung cấp rất cần thiết cho nhà quản trị, nó giúp họ đưa ra các chiến lược và quyết định kinh doanh. Do đó nếu thông tin kế toán sai lệch sẽ dẫn đến các quyết định của nhà quản trị không phù hợp, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn.

Trong mỗi công ty, phần tài chính luôn được vận động trong nội tại, với chính phủ, giữa các doanh nghiệp với nhau. Tài chính doanh nghiệp biểu hiện sự vận động dich chuyển các luồng giá trị phục vụ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Vai trò của tài chính doanh nghiệp và bộ máy kế toán trong mỗi công ty là rất quan trọng. Nó tồn tại và tuân theo quy luật khách quan. Tài chính doanh nghiệp và bộ máy kế toán còn bị chi phối bởi các mục tiêu và phương hướng kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ máy kế toán sẽ xác định đúng nhu cầu cần huy động vốn, lựa chọn nguồn tài trợ, lựa chọn phương thức đòn bẩy kinh doanh để huy động vốn, để nguồn vốn bảo toàn và phát triển, nâng cao thu nhập của công ty.

Một bộ máy kế toán mạnh, sổ sách kế toán rõ ràng, phân tích thấu đáo sẽ giúp cho người điều hành đưa ra các quyết định kinh doanh đạt hiệu quả. Mặt khác sổ sách rõ ràng thì việc quyết toán về thuế đối với cơ quan chức năng sẽ mau lẹ, giúp tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vai trò của kế toán trong doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp

– Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường… Nhờ đó, người quản lý điều hành trôi chảy các hoạt động, quản lý hiệu quả, kiểm soát nội bộ tốt.

– Cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp làm cơ sở hoạch định chương trình hành động cho từng giai đoan, từng thời kỳ. Nhờ đó người quản lý tính được hiệu quả công việc, vạch ra hướng hoạt động cho tương lai. Triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.

– Giúp người quản lý điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp.

– Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố, với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.

– Cơ sở đảm bảo vững chắc trong giao dịch buôn bán.

– Là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp: Quản lý hạ giá thành, quản lý doanh nghiệp kịp thời.

– Cung cấp một kết quả tài chính rõ ràng, không thể chối cãi được.

– Duy trì và phát triển các mối liên kết trong doanh nghiệp.

– Quản lý các chi phí dựa trên việc lập kế hoạch và dự báo ngân sách chi tiết, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.

– Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp.

– Giám sát và quản lý hoạt động.

– Thường xuyên cập nhật thông tin về tài chính và các thông tin liên quan tới cổ đông trong và ngoài công ty (quyền và trách nhiệm mới, các văn bản về luật, chủ nợ, nhà băng, nhà đầu tư…) theo một cách thức tạo dựng sự tin tưởng cao nhất từ phía đối tác dành cho doanh nghiệp…

Đối với Nhà nước

– Theo dõi được sự phát triển của các ngành sản xuất kinh doanh, tổng hợp được sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

– Cơ sở để giải quyết tranh chấp về quyền lợi giữa các doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin để tìm ra cách tính thuế tốt nhất, hạn chế thất thu thuế, hạn chế sai lầm trong chính sách thuế….

– Kế toán đưa ra các dữ kiện hữu ích cho các vấn đề kinh tế , chính trị , xã hội…xác định được vai trò trách nhiệm, vị trí quản lý và đưa ra các dữ liệu có ích cho việc xác định khả năng tổ chức và lãnh đạo.

– Đối với nền kinh tế quốc gia, kế toán hỗ trợ chính quyền trong việc soạn thảo và ban hành những luật lệ về thuế, thiết lập những chính sách kinh tế cho phù hợp với thực trạng thương mại và kinh tế nước nhà . Qua kết quả tổng hợp các báo cáo tài chính của ngành, chính quyền có thể biết được tình hình thịnh suy của nền kinh tế nước nhà, biết được sự thành công hay thất bại của các ngành, các doanh nghiệp đồng thời biết được nguồn lợi về thuế sẽ thu được ngân sách cho Nhà nước.

4. Vai trò của kế toán cho vay

Kế toán cho vay giữ một vị trí trọng trong toàn bộ nghiệp vụ kế toán của ngân hàng, vì kế toán cho vay tham gia trực tiếp trực tiếp vào quá trình vay vốn, nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Kế toán cho vay cung cấp cho các đơn vị, tổ chức kinh tế, các cá nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng những thông tin liên quan đến quá trình cho vay, thu nợ, thu lãi, thời hạn cho vay một cách kịp thời chính xác. Đồng thời qua đó cũng giúp cho lãnh đạo ngân hàng nắm chính xác thông tin, số liệu về dư nợ cho vay, doanh số cho vay, doanh số thu nợ thu lãi, tình hình nợ quá hạn… Từ đó có phương hướng xử lý chỉ đạo điều hành cho phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đề ra: an toàn, lợi nhuận và lành mạnh trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng đứng ở góc độ kế toán thu nợ, thu lãi kế toán cho vay đã giúp đỡ cho vay ngân hàng thu nợ gốc, lãi đầy đủ, chính xác kịp thời.

Thông qua kế toán cho vay, ngân hàng cũng như bạn hàng của doanh nghiệp đánh giá được khả năng hấp thụ vốn vay của doanh nghiệp như thế nào, doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả không?… Để từ đó đánh giá xu thế vận động của doanh nghiệp trên thị trường, giúp cho ngân hàng và bạn hàng của doanh nghiệp có chiến lược đầu tư phù hợp có hiệu quả.

Kế toán cho vay( KTCV) là công cụ để đảm bảo an toàn khoản vốn cho vay của ngân hàng, đồng thời hạn chế rủi ro, góp phần ổn định nguồn thu nhập của ngân hàng. Thông qua việc ghi chép quá trình cho vay, thu nợ, theo dõi kỳ hạn nợ hàng ngày, lưu trữ hồ sơ cho vay vốn thể hiện kế toán cho vay bảo vệ cho vay an toàn một khối lượng tài sản lớn của bản thân ngân hàng.

Qua kế toán cho vay, ngân hàng đã thu một khối lượng vốn lớn ra lưu thông phục vụ nến kinh tế, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Các bài có thể xem thêm:

+ vận tải hàng không

+ an toàn truyền máu

+ Các nhân tố quyết định chất lượng dịch vụ