Lời mở đầu và đề cương chi tiết luận văn Luật

Bài viết dưới đây chúng tôi xin giới thiệu tới bạn mẫu đề cương chi tiết luận văn Luật và lời mở đầu của luận văn Luật cho đề tài: “Luận văn bảo vệ quyền con người theo Hiến Pháp Việt Nam”

Lời mở đầu và đề cương chi tiết luận văn Luật

Lời mở đầu và đề cương chi tiết luận văn Luật

>>> Tham khảo thêm: Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn cử nhân Luật

I. Mẫu đề cương chi tiết luận văn Luật

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1
Chương 1: BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI LÀ MỤC TIÊU CỦA
HIẾN PHÁP………………………………………………………………………………………………… 6
1.1. Bảo đảm quyền con người – lý do ra đời Hiến pháp…………………………….6
1.2. Thực thi Hiến pháp là bảo đảm quyền con người ……………………………..13
Chương 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI
TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAM …………………………………………………..21
2.1. Quy định về quyền con người …………………………………………………………..21
2.1.1. Quy định quyền con người trong Hiến pháp qua các thời kỳ…………………..21
2.1.2. Các quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp 1992 ……………………28
2.2. Quy định phân quyền cũng là đảm bảo quyền con người…………………..31
2.3. Thực trạng hoạt động hiện nay của cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp …………..35
2.3.1. Quốc hội (lập hiến, lập pháp)………………………………………………………………35
2.3.2. Chính phủ (hành pháp) ………………………………………………………………………42
2.3.3. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân (tư pháp) ………………………………47
2.3.4. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân…………………………………………………..65
Chương 3: BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP 2013 ….88
3.1. Cách thức ghi nhận quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp
2013…………………………………………………………………………………………………88
3.1.1. Những điểm mới về quyền con người, quyền công dân trong Hiến
pháp 2013 ………………………………………………………………………………………..88
3.1.2 Đưa các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân vào
nhiều chương khác của Hiến pháp nhằm tạo ra cơ chế hiến định bảo
đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân……………………………………..89
3.1.3. Cơ cấu của chương quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân trong Hiến pháp 2013…………………………………………………………..90
3.2. Nội dung các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản công dân trong Hiến pháp 2013 …………………………………………………93
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………103
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………….105

>>> Xem thêm: Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ ngành luật

II. Tham khảo lời mở đầu luận văn chi tiết ngành Luật

Quyền con người là phạm trù chính trị – pháp lý, sự ra đời của khái niệm quyền con người gắn liền với các cuộc cách mạng dân chủ tư sản lật đổ chế độ phong kiến, xã hội thần dân thế kỷ XVII, XVIII. Ở Anh, khái niệm đó nằm trong Luật về các quyền (1689); ở Mỹ, nằm trong Tuyên ngôn độc lập (1776) và Hiến pháp (bổ sung, 1789); ở Pháp, nằm trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (1789); và về sau khái niệm này được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế do Liên hiệp quốc khởi xướng.

Trong các điều kiện đảm bảo thực hiện quyền con người như: chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục và pháp luật… thì pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu, bởi vì: pháp luật là phương tiện chính thức hóa giá trị xã hội của quyền con người; là công cụ sắc bén của nhà nước trong việc thực hiện và bảo vệ quyền con người; pháp luật tạo cơ sở pháp lý để công dân đấu tranh bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình; vai trò của pháp luật còn thể hiện trong mối quan hệ giữa pháp luật và các điều kiện đảm bảo khác như: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…, các điều kiện này phải thể hiện dưới hình thức pháp luật mới trở thành giá trị xã hội ổn định và được hiện thực hóa. Hiến pháp là đạo luật tối cao trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, vì lẽ đó quyền con người cần phải được quy định cụ thể trong bản Hiến pháp.

Chính vì tầm quan trọng của vấn đề quyền con người, quyền công dân nên hiến pháp của các nước thường dành riêng một chương hoặc một phần ghi nhận các quyền con người, quyền công dân: chương V Hiến pháp Việt Nam năm 1992, Phần I Hiến pháp Tây Ban Nha năm 1978, Chương II Hiến pháp Thụy Điển 1974, chương III Hiến pháp Nhật Bản năm 1946, phần II Hiến pháp Hy Lạp năm 1975, phần IV Hiến pháp Singapore năm 1963, chương II Hiến pháp Hàn Quốc năm 1948, chương II Hiến pháp Ba Lan năm 1997, chương II Hiến pháp Trung Quốc năm 1982, chương II Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993…

Từ các cơ sở trên, việc phân tích, đánh giá các quy định về bảo đảm quyền con người trong các bản Hiến pháp Việt Nam các thời kỳ là rất quan trọng, nhằm nhấn mạnh “việc ghi nhận quyền con người trong hiến pháp là để bảo vệ các quyền này bằng sức mạnh pháp lý cao nhất của quốc gia.” Do vậy, trong khuôn khổ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật Nhân quyền, học viên đã lựa chọn đề tài “Bảo đảm quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam”.

Tham khảo thêm: https://www.linkedin.com/pulse/l%E1%BB%9Di-m%E1%BB%9F-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0-%C4%91%E1%BB%81-c%C6%B0%C6%A1ng-chi-ti%E1%BA%BFt-lu%E1%BA%ADn-v%C4%83n-lu%E1%BA%ADt-sam-baby?published=t

Lời mở đầu và đề cương chi tiết luận văn Luật
Rate this post